Síguenos en

espacio  

Número XVII

>>
buscador
< ! > Esta herramienta le permite realizar búsquedas en la web y en los PDF.
 

anexo monográfico

Modelos de análisis en la fraseología de las lenguas europeas

 

· Álvarez de la Granja, María
Fecha de publicación: 26/08/2020

DOI: https://doi.org/10.37536/LINRED.2020.XVII.12

"A conceptualización do amencer, do atardecer e do anoitecer en galego"
"The conceptualisation of sunrise, sunset and nightfall in Galician"

·Resumo

O obxectivo deste traballo é analizar as diferentes maneiras de conceptualizar en lingua galega o amencer, o atardecer e o anoitecer, entendidos como procesos naturais e como períodos temporais. Con esta finalidade, conformamos un corpus de expresións tiradas sobre todo de fontes que recollen lingua oral, e estudamos, no marco da semántica cognitiva, as diferentes motivacións subxacentes ás expresións. O traballo amosa unha considerable riqueza de expresións e dominios fonte e entre estes últimos destacan, pola súa produtividade e frecuencia, o aparente movemento do sol e a presenza / ausencia de luz. Ao mesmo tempo, a análise mostra a existencia de paralelismos destacados na conceptualización do amencer e do atardecer / anoitecer.

·Abstract

The aim of this study is to analyse the different ways in which the Galician language conceptualises sunrise, sunset and dusk, understood as natural processes and as periods of time. For this purpose, we created a corpus of expressions drawn mainly from sources that collect oral language, and, within the framework of cognitive semantics, we studied the different motivations underlying the expressions. The study presents a considerable wealth of expressions and source domains. Due to their productivity and frequency, the most outstanding source domains are the apparent movement of the sun and the presence / absence of light. At the same time, the analysis shows the existence of prominent parallelisms in the conceptualisation of sunrise and sunset / nightfall.

·Palabras clave:

Amañecer; anoitecer; galego; metáfora; metonimia; semántica cognitiva; motivación.

·Keywords:

Sunrise; nightfall; Galician; metaphor; metonymy; cognitive semantics; motivation.

Archivo formato PDF, 529 Kb. [ver] APDF format, 529 Kb. [go]
linea final

Inicio | Edición | Presentación | Normas | Evaluación | Artículos | Reseñas | Informaciones | Corpus | Monográficos

Indexación | Enlaces | Números | Contacta

UAH

AÑO XVIII - I.S.S.N.: 1697-0780 - DOI: https://doi.org/10.37536/LINRED - Edita Área de Lingüística General
© Revista electrónica Linred - Lingüística en la Red - inmaculada.penades@uah.es
Licencia Creative Commons